Algemene voorwaarden voor exceptioneel transport ( avet )

Blaauw Transport B.V. logo
Blaauw Transport B.V.

Meer informatie Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. AVET: Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
 2. AVC: Algemene Vervoerscondities 1983, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
 3. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederenvervoer de weg (Genève 1956)
 4.  Afzender (opdrachtgever): De contractuele wederpartij van de vervoerder.
 5. Vervoerder: Degene, die zich jegens de afzender tot het vervoer heeft verbonden.      
 6. Geadresseerde: Degene, aan wie de vervoerder de zaken krachtens de met de afzender gesloten vervoerovereenkomst dient uit te leveren.
 7. Overmacht: Omstandigheden die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. 
 8. Exceptioneel Transport: Het vervoer van zaken dat moet plaatsvinden met een ontheffing wegens overschrijding van de normaal wettelijk toegestane afmetingen en/of gewichten of waarvoor begeleiding is voorgeschreven.
 9. Wachturen: De tijd die langer dan de overeengekomen tijd over het transport moet worden gedaan, inclusief laden en lossen.
 10. Vertraging: Wanneer de zaken niet zijn afgeleverd binnen de bedongen termijn of, bij gebreke van zulk een termijn, wanneer de werkelijke duur van het vervoer, rekening houdend met de omstandigheden, meer tijd vergt dan een goed vervoerder redelijkerwijs behoort te worden toegestaan.
Blaauw Transport B.V. logo
Blaauw Transport B.V.

Meer informatie Artikel 2 Werkingssfeer

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Op het binnenlands vervoer van zaken zijn, naast deze AVET, de AVC van toepassing, voor zover daarvan in deze AVET niet wordt afgeweken.      
 2. Op het vervoer van zaken dat aan de CMR is onderworpen zijn tevens de met het CMR niet strijdige bepalingen van de AVET van toepassing.
 3. Op cabotagevervoer zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij bepalingen van nationaal en/of communautair dwingend recht zulks beletten.
Blaauw Transport B.V. logo
Blaauw Transport B.V.

Meer informatie Artikel 3 Gezamenlijk overleg

Artikel 3 Gezamenlijk overleg

1.    De afzender en de vervoerder zijn verplicht in gezamenlijk overleg vast te stellen wie zorg draagt voor:    

 1. montage en demontage van onderdelen van de te vervoeren zaken;
 2. het opstellen van het stuw- en sjorplan, waarin onder andere zijn aangegeven de bevestigingspunten op lading en voertuig;
 3. het markeren van de in lid 1 onder b van dit artikel aangegeven bevestigingspunten alsmede de hijspunten en het zwaartepunt;
 4. het laden en/of lossen van de te vervoeren zaken;
 5. het op basis van het stuw- en sjorplan vastzetten van de lading;
 6. het vervaardigen op maat dan wel het ter beschikking stellen van de voor het transport noodzakelijke hulpmiddelen;
 7. het afdekken van de lading;
 8. de verzekering;           

2.    Indien omtrent de werkzaamheden, genoemd onder lid 1 van dit artikel, geen nadere afspraken zijn gemaakt:
           
     1.  draagt de afzender zorg voor:
          a. montage en demontage van onderdelen van de te vervoeren zaken;
          b. het aangeven en markeren van mogelijke bevestigingspunten op de lading alsmede de hijspunten en het zwaartepunt;
          c. het laden en/of lossen van de te vervoeren zaken;
           
     2.    draagt de vervoerder zorg voor:
          a. het opstellen van het stuw- en sjorplan, waarin onder andere zijn aangegeven de bevestigingspunten op het voertuig;
          b. het markeren van de in lid 2.2 onder a van dit artikel aangegeven bevestigingspunten op het voertuig;
          c. het op basis van het stuw- en sjorplan vastzetten van de lading;
          d. het vervaardigen op maat dan wel ter beschikking stellen van de voor het transport noodzakelijke hulpmiddelen;
          e. het op verzoek van de afzender afdekken van de lading.

Blaauw Transport B.V. logo
Blaauw Transport B.V.

Meer informatie Artikel 4 Verplichtingen van de vervoerder

Artikel 4 Verplichtingen van de vervoerder

1.    De vervoerder is verplicht:de te vervoeren zaken zonder vertraging af te leveren op de door de afzender aan te wijzen plaats en wel in de staat waarin deze hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld; 
2.    het noodzakelijke vooronderzoek te verrichten; 
3.    tijdig zorg te dragen voor de vereiste ontheffingen en begeleiding en de afzender onverwijld te informeren ingeval van een dreigende vertraging in deze; 
4.    de, overeenkomstig artikel 3 van deze voorwaarden, aan de vervoerder toegewezen werkzaamheden te verrichten; 
5.    overeenkomstig de voorwaarden van de ontheffing te handelen; 
6.    het vervoermiddel en/of lading te voorzien van de wettelijk of door de ontheffing verlenende instantie vereiste markeringen; 
7.    in te staan voor het materiaal waarvan hij zich bedient alsmede vakbekwaam personeel in te zetten; 
8.    de afzender te informeren indien zich tijdens het vervoer zodanig onregelmatigheden voordoen dat het vervoer ernstig belemmerd wordt; 
9.    naast de overeengekomen vervoerprijs de bijkomende reële kosten te specificeren van:
     a.    het verkrijgen van de wettelijk noodzakelijke specifieke ontheffingen;
     b.    de wettelijk vereiste (politie-) begeleiding;
     c.    het noodzakelijk voor-onderzoek ten behoeve van het vaststellen van de te volgen transportroute;
     d.    het huren of inzetten van voor het laden en/of lossen noodzakelijk hulpmaterieel zoals kranen en hijswerktuigen;
     e.    de speciaal vervaardigde dan wel ter beschikking gestelde hulpmiddelen;
     f.    de retourvracht betreffende hulpmiddelen van de vervoerder;
     g.    de uitvoering van nadere niet eerder overeengekomen instructies van de afzender;
     h.    verzekeringen inzake het individuele transport.

Blaauw Transport B.V. logo
Blaauw Transport B.V.

Meer informatie Artikel 5 Aansprakelijkheid van de vervoerder

Artikel 5 Aansprakelijkheid van de vervoerder

 1. Bij het niet nakomen van de hem uit hoofde van artikel 4 lid 1 van deze voorwaarden rustende verplichtingen is de vervoerder voor de daaruit ontstane schade aansprakelijk, tenzij dit niet nakomen is veroorzaakt door overmacht. 
 2. De vervoerder is, tot een nader tussen partijen overeen te komen bedrag, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging. Indien een dergelijk bedrag niet is overeengekomen is de aansprakelijkheid van de vervoerder beperkt tot 10% van de overeengekomen vrachtkosten. 
 3. De aansprakelijkheid van de vervoerder voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaakschade is beperkt tot ƒ 7,50 per kilogram met het absoluut maximum van een nader tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst overeen te komen bedrag. Is een zodanig bedrag niet overeengekomen, dan geldt een maximum bedrag van één miljoen gulden per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak. 
 4. Indien de vervoerder niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen, als genoemd in artikel 4 de leden 2 t/m 9, voldoet is de afzender bevoegd de overeenkomst op te zeggen, echter niet dan nadat hij de vervoerder schriftelijk of mondeling een uiterste termijn heeft gesteld en de vervoerder bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 5. Na opzegging is de vervoerder verplicht de afzender de schade te vergoeden, die deze bewijst door de opzegging te hebben geleden. Deze schadevergoeding beloopt echter niet meer dan de overeengekomen vrachtrpijs.
 6. Indien ten gevolge van overmacht door de bevoegde autoriteiten aan de vervoerder geen ontheffing is verleend, dan wel de wettelijk vereiste begeleiding niet wordt gegeven, is de vervoerder bevrijd van zijn vervoerplicht jegens de afzender zonder gehoudenheid tot schadevergoeding. 
 7. De vervoerder vrijwaart de afzender voor eventuele schadeclaims van derden voor schade, ontstaan tijdens het vervoer aan personen, zaken, weginfrastructuur daaronder begrepen, en/of aan het milieu, indien die schade door de vervoerder is veroorzaakt tengevolge van het niet of niet volledig voldoen aan zijn in artikel 4 van deze voorwaarden genoemde verplichtingen.
Blaauw Transport B.V. logo
Blaauw Transport B.V.

Meer informatie Artikel 6 Verplichtingen van de afzender (opdrachtgever)

Artikel 6 Verplichtingen van de afzender (opdrachtgever)

1.    De afzender is verplicht tijdig aan de vervoerder:
     a.    de exacte afmeting, het gewicht en het zwaartepunt van de te vervoeren zaak op te geven, opdat de vervoerder in staat is de vereiste hulpmiddelen, ontheffingen en begeleiding te bepalen en/of te realiseren;
     b.    informatie te verstrekken inzake eventuele obstakels ter plaatse van het losadres. 
2.    De afzender is verplicht:
     a.    de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze ter beschikking van de vervoerder te stellen;
     b.    in te staan voor het door hem ter beschikking gestelde materiaal;
     c.    bereikbaar te zijn voor de vervoerder teneinde overleg te kunnen plegen, indien zich tijdens het vervoer moeilijkheden voordoen;
     d.    de, overeenkomstig artikel 3 van deze voorwaarden, aan de afzender toegewezen werkzaamheden te verrichten.           
3.    De afzender is verplicht te vergoeden:
     a.    de overeengekomen vervoerprijs;
     b.    de bijkomende reële kosten, genoemd in artikel 4 lid 9 van deze voorwaarden;
     c.    de kosten, voortvloeiende uit nadere niet eerder overeengekomen instructies, tenzij deze instructies voortvloeien uit aan de vervoerder toe te rekenen omstandigheden;
     d.    de kosten van wachturen veroorzaakt door de afzender en/of geadresseerde.

Blaauw Transport B.V. logo
Blaauw Transport B.V.

Meer informatie Artikel 7 Aansprakelijkheid van de afzender

Artikel 7 Aansprakelijkheid van de afzender

 1. Indien de afzender niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen, genoemd in artikel 6 van deze voorwaarden heeft voldaan, heeft de vervoerder, nadat hij de afzender schriftelijk of mondeling een uiterste termijn heeft gesteld en de afzender bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan, het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien door het stellen van een dergelijke termijn de exploitatie van zijn bedrijf op onredelijke wijze zou worden verstoord, kan de vervoerder ook zonder dat tot opzegging overgaan.
 2. Na opzegging is de vervoerder ontheven van zijn vervoerverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem hierdoor geleden schade zoals omschreven in artikel 6 van deze voorwaarden.
 3. De afzender is aansprakelijk voor de door de vervoerder geleden schade tengevolge van het door de afzender niet of niet volledig voldoen aan de in artikel 6 genoemde verplichtingen.
 4.  De afzender vrijwaart de vervoerder voor eventuele schadeclaims van derden voor schade ontstaan tijdens het vervoer aan personen, zaken, weginfrastructuur daaronder begrepen, en/of aan het milieu, indien die schade door de vervoerder is veroorzaakt tengevolge van het niet of niet volledig voldoen aan de in artikel 6 genoemde verplichtingen door de afzender. 
 5. Indien aan de vervoerder geen opdracht is gegeven tot het laden of lossen van de te vervoeren zaken, geschiedt het laden en lossen onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de afzender, ook indien de vervoerder en/of zijn ondergeschikten daarbij behulpzaam zijn.
 6.  De afzender is aansprakelijk voor de extra kosten/schade tengevolge van het op verzoek van de afzender wijzigen of annuleren van de vervoeropdracht, in het bijzonder met betrekking tot de kosten van nieuw aan te vragen ontheffingen, indien eerder aangevraagde ontheffingen daardoor hun geldigheid hebben verloren.
Blaauw Transport B.V. logo
Blaauw Transport B.V.

Meer informatie Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

 

 1.  Alle, door de vervoerder en de afzender verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, zullen worden betaald, met inachtneming van de overeengekomen termijn of bij gebreke aan een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de faktuurdatum. 
 2. Indien de afzender danwel de vervoerder enig verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn of bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de faktuurdatum betaalt, is hij gehouden daarover rente te betalen ad 4% per jaar boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank, met ingang van de dag, waarop deze betalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der betaling.           
 3. De vervoerder danwel de afzender is gerechtigd om alle noodzakelijke gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de bedragen, zoals vermeld in lid 1, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de afzender danwel de vervoerder in verzuim is èn de vordering ter incasso uit handen is gegeven. 
 4. Beroep op schuldvergelijking (compensatie) van vorderingen tot betaling van de vracht, van het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan. 
 5. In elk geval zullen alle bedragen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, terstond opeisbaar en in afwijking van lid 4 van dit artikel vatbaar zijn voor compensatie indien:
 •     de afzender danwel de vervoerder in staat van faillissement verkeert of aan de afzender danwel de vervoerder surséance van betaling is verleend:
 •     de afzender danwel de vervoerder:
 1. een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt;
 2. wezenlijk in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen;
 3. de overeenkomst opzegt op grond van artikel 5 lid 4 danwel artikel 7 lid 1;
 4. ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of - ingeval van een rechtspersoon of vennootschap - indien deze ontbonden wordt.
Blaauw Transport B.V. logo
Blaauw Transport B.V.

Meer informatie Artikel 9 Zekerheden

Artikel 9 Zekerheden

 

 1. De vervoerder heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die hij in verband met de vervoerovereenkomst onder zich heeft.
 2. Dit recht komt hem echter niet toe jegens een derde, indien hij op het tijdstip dat hij de zaken ten vervoer ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de afzender jegens die derde de zaken ten vervoer ter beschikking te stellen. 
 3. Tegenover de afzender of de geadresseerde kan de vervoerder het recht van retentie slechts uitoefenen voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden ter zake van het vervoer.
 4. De vervoerder kan het in lid 2 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de afzender nog verschuldigd is in verband met voorgaande vervoerovereenkomsten.
 5. De vervoerder kan het recht van retentie tevens uitoefenen voor een hem in verband met een rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te aanvaarden. 
 6. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het niet eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
 7. Alle goederen, documenten en gelden, die de vervoerder uit hoofde van de vervoerovereenkomst onder zich heeft, strekken hem tot onderpand voor alle vorderingen, die hij ten laste van de afzender heeft. 
 8. Indien de afzender in gebreke is de bedragen te voldoen, die door hem aan de vervoerder verschuldigd zijn en terzake waarvan de vervoerder ingevolge de voorgaande leden een retentierecht heeft, heeft de vervoerder, na verkregen toestemming van de rechter, het recht de bij hem opgeslagen zaken op kosten van de afzender te verkopen en zichzelf uit de opbrengst alle met betrekking tot de zaken verschuldigde bedragen te voldoen, één en ander overeenkomstig artikel 3: 249 Burgerlijk Wetboek e.v.

 

Blaauw Transport B.V. logo
Blaauw Transport B.V.

Meer informatie Artikel 10 Arbitrage

Artikel 10 Arbitrage

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te 's-Gravenhage.

Blaauw Transport B.V. logo
Blaauw Transport B.V.

Copyright © 2023 Blaauw Transport B.V. | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl